Wet op de privacy

Privacyverklaring VGDE
De Vereniging Gepensioneerden Douwe Egberts (VGDE) is de belangenvereniging voor
pensioengerechtigden van Koninklijke Douwe Egberts en daarmee verbonden
ondernemingen die, via het Algemeen Pensioenfonds STAP Kring Douwe Egberts, pensioen ontvangen.
De VGDE verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen registeren als lid van onze vereniging en hanteert hierbij de wettelijke kaders zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Mobiel telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Betaalwijze
Waarom hebben wij uw gegevens nodig:
VGDE legt uw gegevens vast om te registeren dat u lid bent van onze vereniging en voor het zenden van informatie over o.a. onze vereniging, algemene ontwikkelingen op pensioengebied, onze vertegenwoordiging in het belanghebbende orgaan (BO) van het Algemeen Pensioenfonds Stap Kring Douwe Egberts, en de dekkingsgraden van onze kring.
Tevens hebben wij uw gegevens nodig voor het innen van de contributie en het monitoren van de contributie.
Delen gegevens met andere partijen:
VGDE deelt uw persoonlijke gegevens in het ledenadministratieprogramma alleen voor de nieuwsbrief per post en aanmeld/mutatie-gegevens in de database van de website van de VGDE.
De partijen waarmee uw gegevens worden gedeeld:
• Ledenadministratieprogramma – uw persoonsgegevens
• Drukkerij – uw naam, geslacht en adresgegevens voor nieuwsbrief per post
• Database website – aanmeld/mutatie-formulieren en tijdelijk de aanmeldgegevens
voor uw bezoek aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Voor het plaatsen op de website van eventuele foto’s gemaakt tijdens een ALV wordt
in die ALV om toestemming gevraagd.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:
VGDE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Na opzegging of kennisgeving van overlijden worden uw persoonsgegevens in het ledenadministratieprogramma gearchiveerd en binnen 3 maanden na het verstrijken van het kalenderjaar uit het online
ledenadministratieprogramma en de website database verwijderd.
Beveiliging:
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelingen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat deze toegang is afgeschermd.
Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen van misbruik zijn, neemt u dan contact met ons op.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen en te beperken, om u als lid te kunnen registeren hebben wij echter bepaalde persoonsgegevens uiteraard nodig.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie en bezwaar richten aan de ledenadministratie (zie e-mailadres en telefoonnummer hieronder).
Ook kunt u via de website www.vgde.nl wijzigingen van uw persoonsgegevens doorgeven via het mutatieformulier.

Contact:
Secretaris VGDE
Telefoon: 06-513 83 686
E-mail : secretaris@vgde.nl

Ledenadministratie VGDE
Telefoon: 06-295 42 501
E-mail : ledenadministratie@vgde.nl